پنج شنبه , 03 مهر 1399

دکتر ابوالفضل فدایی

مرتبه علمی :-

سوابق تحصیلی : دکتری مدیریت آموزشی

مدت ریاست : مهرماه ۱۳۸۵ – مهرماه ۱۳۸۸

————————————————————————————————-

دکترسیامک باقریان

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی : دکتری زمین شناسی اقتصادی

مدت ریاست : مهرماه ۱۳۸۸ – دی ماه۱۳۹۱

————————————————————————————————–

محمدرضا ناطقی

مرتبه علمی : -

سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد اقتصاد

مدت ریاست : دی ماه ۱۳۹۱ – اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

_______________________________________

دکتر کامران امینی

مرتبه علمی: دانشیار

سوابق تحصیلی: دکتری 

سوابق تحصیلی: دکتری مهندسی مواد و متالورژی – مواد پیشرفته

مدت ریاست: اردیبهشت ماه 1392- دیماه 1398

_______________________________________

دکتر فرهاد مصری نژاد

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی: دکتری 

سوابق تحصیلی: دکتری مهندسی برق- مخابرات