جمعه , 22 آذر 1398

دکتر ابوالفضل فدایی

مرتبه علمی :-

سوابق تحصیلی : دکتری مدیریت آموزشی

مدت ریاست : مهرماه ۱۳۸۵ – مهرماه ۱۳۸۸

————————————————————————————————-

دکترسیامک باقریان

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی : دکتری زمین شناسی اقتصادی

مدت ریاست : مهرماه ۱۳۸۸ – دی ماه۱۳۹۱

————————————————————————————————–

محمدرضا ناطقی

مرتبه علمی : -

سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد اقتصاد

مدت ریاست : دی ماه ۱۳۹۱ – اردیبهشت ماه ۱۳۹۲